AEC กับธุรกิจโรงแรมไทย โอกาสที่มาพร้อมการรับมือ


จำนวนประชากรจำนวนเกือบ 600 ล้านคนที่สามารถไปมาหาสู่กันได้สะดวกขึ้นในปี 2558 นี่เอง ย่อมจะทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวจะเติบโตได้อีกมาก และบรรดาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องก็จะขยายตัวตามไปด้วย รวมทั้งธุรกิจโรงแรมก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่โอกาสเติบโตสูง แต่ก็ย่อมจะมีการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันเพราะทิศทางของธุรกิจโรงแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ถูกวิเคราะห์และคาดการณ์ในทิศทางเดียวกันว่าจะต้องได้รับผลดีจากการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ประเทศไทยนั้นมีทรัพยากรทางด้านการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์และหลากหลาย อีกทั้งยังมีภูมิศาสตร์ทางด้านการท่องเที่ยวที่ได้เปรียบกว่าประเทศอื่นๆ จึงทำให้ประเทศวางตัวเป็นศูนย์กลางทางด้านท่องเที่ยวของภูมิภาค และคาดการณ์กันไว้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในภูมิภาคผ่านทางประเทศไทยเป็นจำนวนมาก เพราะมองแค่เฉพาะด้านการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่ง่ายขึ้น สะดวกขึ้นของพลเมืองประเทศต่างๆ ใน AEC จะยิ่งพบว่าในบรรดา 10 ประเทศสมาชิกของอาเซียนนั้น ไม่มีประเทศไหนที่จะเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวได้ดีเท่าประเทศไทย ทั้งนี้เพราะปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เอื้ออำนวยแก่การท่องเที่ยวมากกว่าประเทศอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ที่ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม ถ้าวิเคราะห์เส้นทางการบินของสายการบินต่างๆ จะพบว่าประเทศไทยเป็น Gateway เข้าสู่ AEC และกระจายไปสู่ประเทศต่างๆได้เป็นอย่างดีและอยู่ในพิสัยการบินที่มีความเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงทางทะเล และทางบกได้อย่างสะดวกอีกด้วย

ขณะที่ภูมิอากาศของไทยก็ได้เปรียบ เพราะมีภูมิอากาศที่ท่องเที่ยวได้ทั้งปี เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศตามสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีชายหาดที่สวยงาม แม้ว่าจะมีมรสุมเข้ามาในประเทศไทยบ้าง แต่ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ใน AEC แล้ว ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่จะได้รับผลกระทบน้อยที่สุด บางประเทศมีชายหาดที่สวยงาม แต่ในฤดูหนาวก็มีอากาศที่หนาวจัดไม่เหมาะแก่การพักผ่อนตากอากาศ หรืออาบแดด ในแง่ของการนับถือศาสนา ประเทศไทยมีพลเมืองที่นับถือศาสนาต่างๆ ที่หลากหลายก็จริง แต่ก็ไม่มีข้อจำกัดทางด้านศาสนาที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเหมือนประเทศอื่นๆ ขณะที่บางประเทศใน AEC แม้จะมีทรัพยากรทางด้านการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ แต่ด้วยข้อจำกัดทางศาสนาก็ไม่เอื้อต่อนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม บางประเภท

ในส่วนของวัฒนธรรม คนไทยมีวัฒนธรรมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีอัธยาศัยไมตรีที่ดี ต้อนรับขับสู้ผู้มาเยือน และมีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจอยู่หลากหลาย มีทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีความสวยงาม มีแหล่งโบราณคดี โบราณสถานต่างๆ มีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น มีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยวที่ถูกสร้างขึ้นมากมาย

สำหรับค่าใช้จ่าย ถ้าเปรียบเทียบด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวแล้ว การมาท่องเที่ยวประเทศไทยถือว่ามีต้นทุนที่ต่ำ และมีความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับการบริการที่ได้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พักในประเทศไทยที่มีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน จะมีอัตราค่าห้องพักที่ต่ำกว่าประเทศอื่นๆ ใน AEC อยู่เป็นอย่างมาก แน่นอนว่าธุรกิจด้านการโรงแรมของไทย ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบในแง่ของการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังการเข้าสู่ AEC อย่างแน่นอน จุดนี้เองที่ธุรกิจโรงแรมของไทยจำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จะมีกลุ่มทุนจากต่างชาติทั้งในและนอก AEC เข้ามาลุงทุนในธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น.

This entry was posted in สินค้าและบริการ and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.