Monthly Archives: June 2015

จับตาดูธุรกิจโรงแรมและที่พักในพม่า

พม่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการลงทุนเพื่อผลิตสินค้ารองรับการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออก แม้ว่าสหภาพพม่าจะเปิดให้นักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนแต่สหภาพพม่ายังคงจำกัดการลงทุนจากต่างชาติให้สามารถลงทุนได้ในบางประเภทอุตสาหกรรมเพื่อปกป้องธุรกิจภายในประเทศ โดยธุรกิจที่สำคัญ เช่น การเพาะปลูกและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ ประมง และการแปรรูปอาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการรักษาสัตว์ เป็นต้น และเนื่องด้วยสหภาพพม่าเป็นประเทศที่มีตลาดขนาดใหญ่ และสหภาพพม่ามีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเหมาะแก่การเป็นฐานทางด้านวัตถุดิบ รวมทั้งรัฐบาลพม่าได้ให้การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก จะเห็นได้ว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของพม่ามีแนวโน้มที่สดใสและนับว่าเป็นโอกาสที่น่าสนใจของธุรกิจท่องเที่ยวไทยและบริการที่เกี่ยวเนื่องที่จะไปลงทุนในพม่าในช่วงเวลาภายใน 3 ปีนี้แม้โอกาสทางธุรกิจในพม่ายังมีอยู่มาก แต่ปัจจุบันยังมีข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนน้อย ต้นทุนในการลงทุนที่สูง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจยังไม่มี เมืองที่น่าลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น ย่างกุ้ง หงสาวดี พุกาม มัณฑะเลย์ ทะเลสาปอินเล สามเหลี่ยมทองคำ เมาะละแหม่งเมืองตากอากาศชายทะเล เกาะสองแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และส่งเสริมสุขภาพ เมืองตานต่วยที่มีหาดงาปาลีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อ เมืองพีนอูหวิ่นเมืองตากอากาศในอดีตของชาวอังกฤษ มีสภาพอากาศที่ดีคล้ายยุโรป อย่างไรก็ตามปัญหาสำคัญคือจำนวนโรงแรมและที่พัก คาดว่าความต้องการที่พักจะสูงขึ้น จำเป็นต้องเพิ่มจำนวนโรงแรมที่พักให้เพียงพอต่อความต้องการและรองรับการเติบโตในอนาคต โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งทางการพม่าวางแผนที่จะเพิ่มจำนวนเขตโรงแรมที่พักและร่วมพัฒนาโครงการโรงแรมให้ได้มาตรฐานสากลกับบริษัทต่างชาติพม่านั้นยังขาดโรงแรมที่มีคุณภาพดีและให้บริการครบวงจร … Continue reading

Posted in สินค้าและบริการ | Tagged , , | Comments Off on จับตาดูธุรกิจโรงแรมและที่พักในพม่า