มาตรฐานพร้อมทั้งความหมายของการตรวดน้ำ

กฎเกณฑ์ในการพิเคราะห์กำหนดเกณฑ์คุณลักษณะน้ำนั้นจัดมีความสำคัญเป็นอย่างมากมาย พร้อมทั้งเป็นสิ่งที่ควรจะให้นัยอีกด้วย ค่ากฏเกณฑ์คุณค่าน้ำที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น มีกฏเกณฑ์ข้อปลีกย่อยที่สำคัญคือ สภาวะคุณค่าน้ำในแหล่งน้ำหลักของประเทศพร้อมทั้งแนวโน้มของคุณภาพน้ำที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าการก้าวหน้าด้านต่าง ๆ ในภายหน้า รวมถึงความเหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้กำไรในกิจกรรมแต่ละชั้นในกรณีที่แหล่งน้ำนั้นมีการใช้ประโยชน์หลายด้านโดยได้มีการคำนึงถึงการใช้ประโยชน์หลักเป็นหลัก ดังนี้ ชั้นมาตรฐานจะไม่ขัดแย้งต่อการใช้อรรถประโยชน์หลายด้านในเวลาเดียวกัน นึกถึงพลานามัยพร้อมกับความปลอดภัยของชีวิตมนุษย์พร้อมทั้งสัตว์น้ำส่วนมาก ความรู้สึกพึงใจในการยินยอมประเภทคุณภาพน้ำในท้องถิ่นต่าง ๆ ของประชาชนในที่แถบที่ลุ่มหลักพร้อมด้วยของประชาชนจำนวนมาก จะอย่างไรก็ตาม ในการแก้ไขค่าหลักเกณฑ์การตรวจน้ำภายภาคหน้านั้นขาดไม่ได้จะต้องพิจารณาถึงความสมควรของลำดับขั้นการลงทุนและสภาวะทางเศรษฐกิจในเขตลุ่มน้ำ ที่อยู่ในวิธีการขยายตลอดจนความเป็นไปได้ในเทคโนโลยีในการเยียวยาของโสโครกและมลสารจากแหล่งที่มาของเสีย ซึ่งเป็นต้นว่า กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการตระเตรียมขยายเศรษฐกิจพร้อมทั้ง สังคมด้วย เพื่อจะเป็นทางการบำรุงคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำที่คงสภาพดีพร้อมด้วยเหมาะสมต่อการนำไปใช้ในด้านต่าง ๆ กับซ่อมคุณลักษณะน้ำในแหล่งน้ำที่โทรม ไม่ก็มีความเอนเอียงของการเสียภายหน้าให้มีสถานภาพที่บรรเทา พร้อมกับเป็นการตระเตรียมการก่อนอาการน้ำจะเน่าเกินความแก้ไขรักษา

This entry was posted in สินค้าและบริการ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.