Tag Archives: สร้างโรงงาน

นิคมอุตสาหกรรมเหมาะสำหรับสร้างโรงงานหรือไม่

นิคมอุตสาหกรรมเป็นเขตที่รัฐบาล หรือภาคเอกชน จัดไว้ให้กลุ่มนักลงทุน.(Investor) ทางอุตสาหกรรม เข้ามา ดำเนินกิจการ อยู่ในบริเวณเดียวกัน โดยจัดสรรที่ดิน สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไว้บริการ อย่างพร้อมเพรียง เหตุผลเริ่มแรก ที่จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมขึ้น เพราะต้องการแก้ไขปัญหาการว่างงาน และปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม ให้กลายเป็นบริเวณที่เกิดประโยชน์ ต่อมาเมื่อกิจการนี้ มีประโยชน์แก่การผลิตอุตสาหกรรม จึงได้มีการตั้งนิคมอุตสาหกรรมขึ้นอย่างแพร่หลาย ในต่างประเทศทั่วโลก จึงได้แต่งตั้ง คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.(BOI:.Board.of.Investment) ขึ้นใน ปี.พ.ศ.2504 คณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน.(Investment.promotion) แล้วยังมีหน้าที่ พิจารณาคำขออนุญาต ของผู้ประสงค์ จะตั้งโรงงาน ในเขตที่กำหนดไว้ด้วย ปี.พ.ศ.2511.รัฐบาลได้ตั้งคณะทำงานขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อดำเนินงานปรับปรุงที่ดิน ย่านตำบลบางชัน เขตมีนบุรี ให้เป็นนิคมอุตสาหกรรม แห่งแรก ของประเทศไทย การขนส่ง.(Transportation) … Continue reading

Posted in บริการ | Tagged | Comments Off on นิคมอุตสาหกรรมเหมาะสำหรับสร้างโรงงานหรือไม่